Print
अ. क्र. कालावधी प्रस्तावित व्याजदर १/१०/२०२० पासून रिटेल ठेवीकरीता रु. १५ लाखापर्यंत प्रस्तावित व्याजदर १/१०/२०२० पासून बल्क ठेवीकरीता रु. १५ लाखाच्यावरील

१५ दिवस ते २९ दिवस

२.५०%

२.५०%

३० दिवस ते ४५ दिवस

२.५०%

२.५०%

४६ दिवस ते ६० दिवस

२.५०%

२.५०%

६१ दिवस ते  ९० दिवस

२.५०%

२.५०%

९१ दिवस ते १८० दिवस

३.००%

३.००%

१८१ दिवस ते  ३६४ दिवस

४.००%

४.००%

१२ महिने किंवा एक वर्ष

४.५०%

४.००%

१ वर्षांचेवर ते २ वर्षांपर्यंत

४.६०%

४.२५%

२ वर्षांचेवर ते ३ वर्षांपर्यंत

४.६०%

४.५०%

१०

३ वर्षांचेवर ते ५ वर्षांपर्यंत

५.२५%

४.७५%

११

५ वर्षांचेवर ते १० वर्षांपर्यंत

५.२५%

४.७५%

१२

टॅक्स सेव्हिंग फिक्स डिपॉझीट स्किंम

५.२५%

४.७५%

 

विशेष सूचना :-